FIFO – First in, First out

Wanneer u één handeling verricht die tegengesteld is aan een of meerdere bestaande open posities, bijvoorbeeld als hij EURUSD koopt en reeds twee open korte EURUSD posities heeft, maakt het systeem gebruik van het FIFO principe en sluit het automatisch het oudste van de open posities. In het voorbeeld zou dit het sluiten van het oudste korte EURUSD posities betekenen.

Wisselkoers

Wat de ene valuta waard is, uitgedrukt in een andere. Eén Argentijnse dollar kan bijvoorbeeld 58 Amerikaanse dollarcent waard zijn of 70 Japanse yen. Valuta’s die vrij worden verhandeld op valutamarkten, hebben een spotprijs (van toepassing op transacties met een overeengekomen ‘spot’, wat wil zeggen na twee werkdagen) en een forward-prijs (dat wil zeggen de spotprijs die is aangepast aan het rentedifferentieel tussen de twee valuta’s tot de vervaldag). Landen kunnen hun wisselkoersen op verschillende manieren vaststellen: – Een zwevend systeem met wisselkoersen, waar de valuta het eigen niveau op de markt vindt. – Een crawling- of flexible peg-systeem, dat een combinatie van een officieel vastgestelde rente is met frequente kleine correcties die in theorie werken op basis van een opeenstapeling van speculaties over een revaluatie of devaluatie. – Een vast systeem met wisselkoersen, waar de waarde van de valuta wordt vastgesteld door de overheid en/of de centrale bank.

Variabele valuta

In Forex is dit de valuta waarmee de belegger betaalt of die hij ontvangt voor transacties. In EURUSD is USD bijvoorbeeld de variabele valuta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD. De andere valuta (EUR in het bovenstaande voorbeeld) wordt de basisvaluta genoemd.

Valutapaar
Selecteer het te verhandelen valutapaar, bijvoorbeeld USDJPY. USDJPY houdt in dat u Amerikaanse dollars verkoopt voor Japanse yens. Bij aankoop koopt u dollars en betaalt u in yens en bij verkoop verkoopt u dollars en ontvangt u yens.

Teken
Een combinatie van letters die wordt gebruikt als unieke aanduiding voor een verhandeld instrument. Dit wordt ook wel het ‘tickersymbool’ genoemd. Een voorbeeld: voor het Forex instrument dollar-yen is het teken USDJPY. Voorbeeld van een CFD-teken is VOLVb:xome. Voor futures geldt het voorbeeld JYZ5. Voor aandelen geldt het voorbeeld MAERSKa:xcse.

Tegenvaluta

In Forex is dit de valuta waarmee de belegger betaalt of die hij ontvangt voor transacties. In EURUSD is USD bijvoorbeeld de variabele valuta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD. De andere valuta (EUR in het bovenstaande voorbeeld) wordt de basisvaluta genoemd.

Swapprijs

Een prijscorrectie die wordt opgeteld bij de openingsprijs van de positie, voor het transporteren van een Forex transactie tot na de oorspronkelijke valutadatum. Dit is een functie van het rentedifferentieel tussen twee beleggingsvaluta’s en kan in uw voordeel zijn of juist niet.

Swap

Een order voor een spottransactie (bijvoorbeeld kopen) voor een Forex instrument en voor het uitvoeren van de tegengestelde transactie (bijvoorbeeld verkopen) op een latere datum tegen een vaste prijs. Als de eerste transactie wordt uitgevoerd op een datum in de toekomst, is de transactie een forward-forwardcontract. Andere variaties zijn ‘overnight’ en ‘tom/next’ swaps.

Stoporder

Forex stoporders worden meestal gebruikt om posities te sluiten en om beleggingen te beschermen als de markt tegen een open positie in beweegt. Stoporders voor verkopen worden geplaatst onder de actuele marktprijs en uitgevoerd als de biedprijs het aangegeven prijsniveau bereikt of daardoor heen breekt. Stoporders voor kopen worden geplaatst boven de actuele marktprijs en uitgevoerd als de vraagprijs het aangegeven prijsniveau bereikt of daardoor heen breekt.

Stop indien aangeboden order
Stop indien aangeboden-orders worden meestal gebruikt om het betreffende instrument te verkopen in een dalende markt. Als het aangegeven prijsniveau daadwerkelijk wordt aangeboden op de markt, wordt de order uitgevoerd tegen de prijs die de bank biedt. Als u bijvoorbeeld USDJPY hebt gekocht tegen 132,00, met een Stop indien aangeboden op 131,50, wordt de positie gesloten (USD versus JPY wordt verkocht) als de vraagprijs 131,50 bereikt of doorbreekt (met andere woorden als 131,50 wordt aangeboden). We adviseren om Stop indien aangeboden-orders alleen te gebruiken voor het verkopen van Forex posities. Het gebruik van Stop indien aangeboden voor de aankoop van Forex posities kan leiden tot voortijdige sluiting van posities wanneer door een marktontwikkeling de spread tussen bied- en vraagprijs kortstondig groter wordt.

Stop in geval van bod order
Stop in geval van bod-orders worden meestal gebruikt om het betreffende instrument te kopen in een stijgende markt. Als het aangegeven prijsniveau daadwerkelijk wordt geboden op de markt, wordt de order uitgevoerd tegen de prijs die de bank vraagt. Als u bijvoorbeeld GBPUSD hebt verkocht tegen 1,4280, met een Stop in geval van bod op 1,4330, wordt de positie gesloten (GBPUSD wordt gekocht) als de biedprijs 1,4330 bereikt of doorbreekt. We adviseren om Stop in geval van bod-orders alleen te gebruiken voor het aankopen van Forex posities. Het gebruik van Stop in geval van bod voor de verkoop van Forex posities kan leiden tot voortijdige sluiting van posities wanneer door een marktontwikkeling de spread tussen bied- en vraagprijs kortstondig groter wordt.

Stop
Een koop-stoporder is een order om te kopen tegen een bepaalde prijs die hoger ligt dan de actuele marktprijs, en een verkoop-stoporder is een order om te verkopen tegen een bepaalde prijs onder de actuele marktprijs. Beleggers verwijzen vaak naar stop-loss orders; dit zijn stops die onder de markt worden geplaatst wanneer een belegger long is en boven de markt wanneer de belegger short is. Deze orders worden geactiveerd wanneer ze worden bereikt door de marktprijs om verdere verliezen voor de positie van de belegger te voorkomen. Stoporders worden niet altijd precies tegen de opgegeven prijs uitgevoerd, omdat de marktvolatiliteit te groot kan zijn.

Spot-market
Het gedeelte van de markt waar transacties via de spot-methode worden verrekend. De precieze betekenis van spot hangt af van de lokale gewoonten voor commodities, effecten of valuta’s. Op Britse, Amerikaans en Australische valutamarkten betekent spot het leveren na twee werkdagen.

Short verkopen

Bij de handel in vreemde valuta betekent short gaan dat u de prijsvaluta koopt van het valutapaar. Als u bijvoorbeeld short gaat op GBPUSD, koopt u USD door GBP te verkopen. Bij equities betekent short gaan dat u een effect verkoopt zonder dat u het bezit. Het tegengestelde is long gaan, waarbij u eigenaar wordt van het effect door het te kopen. Bij een short-positie profiteert u van dalende marktprijzen.

Risico
Blootstelling aan risico, zoals aan schommelingen in de wisselkoersen voor vreemde valuta.

Prolongatie
Wanneer er sprake is van een spot Forex positie aan het einde van de werkdag voor de valutadatum, wordt deze geprolongeerd naar een nieuwe valutadatum op basis van Tom/Next. Als onderdeel van de prolongatie komen de posities in aanmerking voor een swapheffing of een tegoed op basis van de LIBOR/LIBID-rentetarieven van de twee verhandelde valuta’s met een extra verhoging van +/- 0,25% (voor particuliere rekeningen) plus een rentecomponent voor eventueel ongerealiseerde winsten/verliezen op de positie.

Premie
In Forex opties wordt premie in twee verschillende contexten gebruikt. Met premie kan het volgende worden bedoeld: a. totale prijs van de optie b. bedrag waarmee de prijs van de optie de intrinsieke waarde overstijgt, ook wel de tijdwaarde van een optie genoemd. Wanneer u een optie koopt, betaalt u vooraf een premie, die u het recht geeft om te profiteren van een prijswijziging van de onderliggende waarde. Het premiebedrag hangt af van de hoogte van de potentiële winst. Wanneer u een optie koopt, is uw potentiële verlies beperkt tot de premie, maar hebt u een onbeperkt winstpotentieel.

Positie
Een belegging in een instrument. Als u bijvoorbeeld handelt in USDJPY (bijvoorbeeld koopt), opent u een positie in USDJPY. Als u vervolgens de tegenovergestelde transactie uitvoert (in dit geval verkoopt), sluit u de USDJPY-positie. Positie kan ook verwijzen naar het saldo van de belegger in contanten/effecten/valuta, of hij of zij te weinig contanten heeft, geld heeft uitgeleend, of een valuta ‘overbought’ (overgekocht) dan wel ‘oversold’ (oververkocht) is, enzovoort.

Pip
Pip staat voor ‘percentage in point’, het laatste cijfer achter de komma bij prijzen voor valutaparen. De meeste valutaparen worden aangegeven met vier cijfers achter de komma. Een verandering van 1,1850 naar 1,1851 voor een valutapaar staat dus voor één pip. Voor een specifieke positie kunt u de waarde van één pip berekenen met de bovenstaande formule. Als u bijvoorbeeld weet dat EUR/USD wordt aangegeven met vier decimalen, kunt u voor een bepaalde positie het positiebedrag vermenigvuldigen met de waarde van één pip, of USD 0,0001. Dus bij een contract voor EUR/USD 100.000 is één pip gelijk aan USD 10. Voor een contract van USD/JPY 100.000 is één pip gelijk aan JPY 1000 omdat USD/JPY met slechts twee decimalen wordt aangegeven (één pip = JPY 0,01).

Over the Counter (OTC)
Een transactie tussen twee partijen zonder tussenkomst van een beurs. Effecten die niet op een beurs worden verhandeld, worden bijvoorbeeld OTC-effecten genoemd. Op deze markt worden commodities en instrumenten rechtstreeks tussen twee partijen verhandeld, bijvoorbeeld tussen een investeringsbank en een klant. Dit is niet hetzelfde als beleggen via een openbare beurs, die een open marktplaats is. Over the counter-producten kunnen worden aangepast aan individuele klanten terwijl beurzen werken met gestandaardiseerde contracten. Er is een grote over the counter-markt ontstaan voor bijvoorbeeld Forex en Forex opties.

Optie
Een privilege dat door de ene partij aan de andere wordt verkocht en dat de koper het recht, maar niet de verplichting, geeft om een aandeel te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een overeengekomen prijs gedurende een bepaalde tijdsperiode of op een bepaalde datum. Opties heten formeel Optiecontracten. Opties worden verhandeld voor bijna alle financiële instrumenten, met inbegrip van aandelen, futures en valuta. Veel opties worden verhandeld op openbare beurzen, maar een aanzienlijk aandeel van de optiehandel, met name in de Forex markt, vindt plaats ‘over the counter’ (OTC). Opties kunnen voor een groot aantal doelen worden gebruikt, maar gewoonlijk zijn er twee manieren. In de eerste plaats kan een partij een put- of een call-optie kopen als een middel voor termijnspeculatie, dat wil zeggen een optie kopen in de hoop dat het onderliggende instrument een dramatische prijsstijging of -daling zal doormaken. In de tweede plaats kan een partij een optie kopen als een hedge om zich te beschermen tegen verliezen of om ongerealiseerde winsten in het onderliggende instrument te beschermen. Optiekopers lopen een beperkt risico (de kosten van de optie oftewel de premie) met de mogelijkheid van een welhaast onbeperkte winst. Verkopers van opties volgen een andere strategie en nemen onbeperkte risico’s omwille van een beperkte winst, tenzij ze gedekte opties verkopen. Daarbij geldt een positie in het onderliggende instrument als een garantie tegen een verlies in de optiepremie (maar niet tegen een verlies in het onderliggende instrument).

Open Positie
Een positie in een valuta die nog niet is gecompenseerd. Als u bijvoorbeeld USDJPY 100.000 hebt gekocht, hebt u een open positie in USDJPY totdat u deze compenseert door USDJPY 100.000 te verkopen.

Netto Risico
Het nettorisico is de som van de nominale waarde van uw actuele posities die is omgerekend naar de basisvaluta van uw rekening. Voor Forex is dit de totale waarde van al uw Forex posities die zijn omgerekend naar de basisvaluta van uw rekening.

Marge
De hoeveelheid effecten (onderpand) die is vereist voor een beleggingspositie, als een percentage van de huidige waarde. Bij margehandel (ook wel ‘gearing’ of ‘leveraging’) hoeft u slechts een fractie te storten van de actuele waarde van het instrument waarin u belegt. Als bijvoorbeeld voor de commodity waarin u wilt beleggen een marge van 5% vereist is, is een gearing (of leveraging) mogelijk van 20. Met andere woorden: met een storting van USD 10.000 kunt u een positie aanhouden van USD 200.000.

Long
In het algemeen is long gaan kopen en short gaan verkopen. Een long-positie neemt toe in waarde als de marktprijzen stijgen. Als u bijvoorbeeld long gaat bij de handel in vreemde valuta, koopt u de handelsvaluta van het valutapaar. Als u long gaat op USDJPY, koopt u USD door JPY te verkopen. Bij aandelen betekent long gaan dat u eigenaar wordt van effecten door deze te kopen. Short gaan betekent daarentegen dat u effecten verkoopt die u niet bezit.

Leverage
De mogelijkheid om een beleggingspositie aan te houden met een hogere waarde dan uw vermogen (onderpand). Bij leveraging (ook wel gearing genoemd) van uw belegging hoeft u slechts een fractie te storten van de actuele waarde van het instrument waarin u belegt. Als bijvoorbeeld voor een commodity een marge van 5% is vereist, is voor uw belegging een leverage (of gearing) mogelijk van 20. Met andere woorden: met een storting van USD 10.000 kunt u een positie aanhouden van USD 200.000.

Laatkoers
De prijs waarvoor u het aangegeven instrument kunt kopen. Voor Forex beleggingen is dit de prijs waartegen u de handels-/basisvaluta (eerst vermeld) kunt aanschaffen door de prijsvaluta van het paar te verkopen. Als u bijvoorbeeld EURUSD 100.000 koopt, koopt u 100.000 euro tegen Amerikaanse dollars.

Forward – Outright
Een order voor het beleggen in een Forex instrument tegen een vaste prijs op een vaste datum. De prijs van de forward-outright is de spotprijs met een correctie voor het rentedifferentieel tussen de twee valuta’s tot de vervaldag. Forward-outrightorders worden vaak gebruikt als hedge tegen risico’s bij het handelen op buitenlandse markten.

Forward – Forwardcontract
Een order om te handelen in een Forex instrument (bijvoorbeeld kopen) tegen een vaste prijs op een toekomstige datum of om de tegengestelde transactie (bijvoorbeeld verkopen) uit te voeren op een latere datum tegen een vaste prijs.

Fibonacci
De Fibonacci-fans en -banden zijn aanduidingen met drie lijnen op grafieken die zijn afgeleid van de getallenreeksen van Fibonacci. Sommige beleggers zijn van mening dat ze hiermee opeenvolgende gebieden van ondersteuning en weerstand in een markt kunnen herkennen.

Een positie sluiten
Een belegging sluiten door een tegengestelde transactie uit te voeren. Als u bijvoorbeeld USDJPY 100.000 hebt gekocht, moet u USDJPY 100.000 verkopen om de positie te sluiten.

Delta
In Forex opties betekent een delta van bijvoorbeeld 25 een risico van 25% voor de onderliggende spotprijs. Met andere woorden, een spotpositie die gelijk is aan 25 % van het fictieve bedrag van de optie. Een optie met een delta van 25 bij aanvang duidt op een waarschijnlijkheid van 25% dat de optie wordt uitgeoefend in the money. Technisch gezien kan delta worden beschreven als een verhouding die de verandering in de prijs van de onderliggende waarde vergelijkt met de overeenkomstige verandering in de prijs van een derivaat.

Dagorder
Een order die geldt tot het einde van dag. De order wordt geannuleerd als deze daarvoor nog niet is uitgevoerd. Voor Forex geldt als het einde van de dag 22:00 GMT op de dag dat u de order hebt geplaatst. Voor CFD’s en aandelen geldt als einde van de dag de sluitingstijd van de beurs waar het aandeel wordt verhandeld.

Bull
Een belegger die denkt dat de prijzen gaan stijgen. Een bullish markt is een markt met stijgende prijzen, terwijl een bull-markt aangeeft dat de prijzen binnen een samenhangende periode met 20% of meer zijn gestegen.

Biedprijs
De prijs waarvoor u het aangegeven instrument kunt verkopen. Voor Forex beleggingen is dit de prijs waartegen u de handels-/basisvaluta (eerst vermeld) kunt verkopen door de prijsvaluta van het paar te kopen. Als u bijvoorbeeld USDJPY 100.000 verkoopt, verkoopt u 100.000 Amerikaanse dollars en koopt u Japanse yen.

Beleggen in valuta
Beleggen in valuta is een andere benaming voor beleggen in Forex, beleggen in FX en handelen in valuta.

Bear
Een belegger die denkt dat de prijzen gaan dalen. Een bearish markt is een markt met dalende prijzen, terwijl een bear-markt aangeeft dat de prijzen binnen een samenhangende periode met 20% of meer zijn gedaald.

Basisvaluta
In Forex is dit de valuta die de belegger koop of verkoopt. In EURUSD is EUR bijvoorbeeld de basisvaluta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD. De andere valuta (USD in het bovenstaande voorbeeld) wordt de variabele valuta genoemd.